วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมสำหรับเด็กและคนพิการ
  2. เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการให้มีอุปกรณ์สามารถช่วยเหลือตัวเองและบรรเทาความเดือดร้อนจากความพิการ
  3. เพื่อฝึกให้เด็กและคนพิการที่ได้รับอุปกรณ์แล้ว สามารถใช้อุปกรณ์นั้นได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด
  4. เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กพิการ คนพิการและครอบครัว
  5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ในกลุ่มผู้มารับบริการได้อย่างสมบูรณ์และครบวงจร